Vedtægter

Klubbens vedtægter skal ved ændring indberettes og godkendes af Landsforeningen.

Klubbens vedtægter kan ses her

Vedtægter for Danmarks Civile Hundeførerforening afd. Nivå

§ 1

Foreningens navn er Nivå civile Hundeførerforening.

Dens hjemsted er Fredensborg Kommune.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder

til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at
tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes
evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
 4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
 5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en efter den offentlige mening,
vanærende handling.

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DCH, og som har betalt kontingent i denne forening for kalenderåret, skal først
betale kontingent til DCH Nivå fra næste kalenderårs begyndelse.

Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Foreningens kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer.

§ 4

Medlemmer betaler kontingent, der hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

Dog kan grundkontingentet, som er det der betales til Lands- og Kredsforeningen, ændres i løbet af året, hvis Lands- eller
Kredsforeningen ændrer kontingentet.

Medlemmer, der ikke senest den 31. december har betalt kontingent, skal slettes af foreningen.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Ved udmeldelse tilbagebetales ikke kontingent (grundkontingent eller træningsgebyr) for en evt. resterende periode.

§ 5

Generalforsamlingen behandler følgende sager, og rækkefølgen fastsættes af bestyrelsen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter
 12. Eventuelt

Generalforsamlingens afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af dirigenten eller af mindst 1 af de tilstedeværende medlemmer.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, dog med følgende begrænsning: Beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, såfremt beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Vedtægterne skal som information sendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat.

§ 7

Adgang til generalforsamlingen har alle, der er medlem af foreningen og ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8

Generalforsamlingen afholdes senest den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel pr. elektronisk nyhedsbrev, på hjemmesiden og ved opslag i
klubhuset.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag fra bestyrelsen, fremlægges til gennemsyn i klubhuset senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til foreningens formand

Denne begæring skal tillige indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, samt hvilke forslag der ønskes bragt til afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§ 9

Foreningens bestyrelse består af formand og max. 6 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges på lige årstal. Den øvrige bestyrelse vælges med 3 på ulige og 3 på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og kredsrådsmedlem.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse og evt. diæter mv. til repræsentation, samt udbetaling af kørepenge efter statens takster til trænere, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer i hundesagens tjeneste. Bestyrelsen fastsætter
nærmere regler for udbetaling af kørepengene.

Bestyrelsen udpeger delegerede.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dens interesser i overensstemmelse med vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, det er nødvendigt, eller såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal stiles skriftligt til formanden.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at
være bindende, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 01.10 til 30.09. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

Foreningens likvide midler indsættes i pengeinstitut.

Foreningens kasserer kan alene disponere over foreningens bankkonto. Dog kan bestyrelsen udpege en suppleant, som kan disponere på vegne af kassereren.

Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 3.000,00, og ingen udbetaling over dette beløb må finde sted uden formandens attestering.

§ 11

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for
foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder et velgørende børne- eller
ungdomsformål efter valg af folkeoplysningsudvalget i Fredensborg Kommune.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag.

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

Vedtægter revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling november 2012.

Nivå, den 13. november 2012.